Comentaris inserits

Si seleccioneu aquesta opció, la tramesa original es copiarà en el camp de comentaris de retroacció quan aneu a qualificar, de manera que sigui més fàcil inserir comentaris (potser fent servir un color diferent) o editar el text original.

Índex de tots els fitxers d'ajuda