Càrrega d'usuaris

En primer lloc, fixeu-vos que generalment no és necessari importar usuaris en massa. Si voleu minorar les tasques de manteniment abans hauríeu d'explorar les formes d'autenticació que no requereixen un manteniment manual, per exemple la connexió amb bases de dades externes o la possibilitat que els usuaris creïn els seus comptes. Vg. la secció d'Autenticació dels menús d'administració.

Si esteu segur que voleu importar molts comptes d'usuari des d'un fitxer de text, aleshores heu de formatar així el fitxer:

 • Cada línia del fitxer conté un registre.
 • Cada registre és una seqüència de dades separades per comes.
 • El primer registre del fitxer és especial i conté la llista de noms dels camps. Això defineix el format de la resta del fitxer.

  Noms de camps necessaris: aquests camps s'han d'incloure al primer registre i han d'estar definits per a cada usuari

  username, password, firstname, lastname, email

  Noms de camps per defecte: aquests són opcionals - si no són inclosos, aleshores s'agafen del perfil de l'administrador principal

  institution, department, city, country, lang, timezone

  Noms de camps opcionals: tots aquests són completament opcionals. Els noms dels cursos són els "noms curts" dels cursos - si s'inclouen, aleshores l'usuari és inscrit com a estudiant en aquests cursos. Els noms de grups s'han d'associar als cursos corresponents, p. e. group1 a course1, etc.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5

 • Les comes dins de les dades s'han de codificar com &#44. El programa farà automàticament la descodificació.
 • En els camps booleans, feu servir 0 per a fals i 1 per a vertader.
 • Nota: si un usuari ja està registrat en la base de dades d'usuaris de Moodle, aquest programa torna el número userid de l'usuari (l'índex de la base de dades) i l'inscriu com a estudiant en els cursos especificats SENSE actualitzar les altres dades.

Heus ací un exemple d'un fitxer d'importació vàlid:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1
jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101, Section 1
reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202, Section 3

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda