Preguntes aleatòries de relació amb resposta curta

Després d'una introducció opcional se li presenten a l'estudiant diferents subpreguntes amb diferents respostes barrejades. Només hi ha una resposta correcta a cada pregunta. Cal seleccionar una resposta que es relacioni amb cada subpregunta.

Cada subpregunta és valorada de la mateixa manera a l'hora de contribuir a la nota global de la pregunta.

Preguntes i respostes es prenen aleatòriament d'un conjunt de preguntes de resposta curta de la mateixa categoria. Cada intent de resoldre el qüestionari tindrà, així, diferents preguntes i respostes.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda