Mòduls d'activitat

Moodle ofereix un gran ventall de mòduls d'activitat que es poden utilitzar per construir qualsevol tipus de curs. Consulta

  La consulta és una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una sèrie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser útil com a enquesta ràpida per estimular la reflexió sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perquè l'estudiant faci constar que està d'acord a partna recerca.


 Diaris

  Aquest mòdul és una activitat de reflexió molt important. El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret, i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. Aquesta resposta és privada i només la pot veure el professor, el qual pot oferir retroacció i pot qualificar cada entrada del diari. En general és bona idea tenir una activitat de diari cada setmana.


 Enquestes

  El mòdul d'enquestes proporciona un cert nombre d'instruments d'investigació que han demostrat ser útils per estimular i avaluar en entorns virtuals d'aprenentatge. El professor pot usar-los per recollir dades dels estudiants que l'ajudaran a conèixer la seva classe i a reflexionar sobre la seva tasca d'ensenyant.


 Etiquetes

  Aquesta no és realmente una activitat: és una activitat "falsa" que us permet inserir text i imatges, en la pàgina del curs, entre les altres activitats.


 Fòrums

  Aquesta activitat pot ser la més important: és aquí on té lloc la major part del debat. Els fòrums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoració de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un fòrum, els participants reben una còpia de cada missatge per correu electrònic. El professor pot imposar la subscripció a tots els seus estudiants si així ho desitja.


 Glossari

Aquesta activitat permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com un diccionari.

Les entrades es poden cercar o explorar en diferents formats.

El glossari també permet que el professorat exporti entrades d'un glossari a un altre (el principal) dins del mateix curs.

Finalment, és possible crear enllaços automàtics a aquestes entrades des de qualsevol part del curs.


 JClic

  El JClic és un projecte del Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya que està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia: puzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres. A més, la zonaClic disposa d'una biblioteca d'activitats que compta amb uns mil projectes que han creat professors i persones d'altres col·lectius que han volgut compartir solidàriament el seu treball.

  Aquest mòdul permet al professorat afegir a un curs qualsevol activitat de tipus JClic i recopilar els resultats obtinguts (temps utilitzat a cada activitat, intents, encerts...) per cada alumne/a.


 Qüestionaris

Aquest mòdul permet al professorat dissenyar i definir qüestionaris a base de preguntes d'opcions múltiples, de vertader o fals i de resposta breu. Aquestes preguntes es mantenen en una base de dades classificades per categories i es poden reutilitzar dins del mateix curs o fins i tot en diferents cursos. Els qüestionaris poden admetre múltiples intents. Cada intent es puntua automàticament i el professor pot decidir si proporciona retroacció a l'estudiant o mostra les respostes correctes. Aquest mòdul permet també posar qualificacions.Hot Potatoes

Aquest mòdul, el "Olla Solar" mòdul permet al professorat administrar Hot Potatoes concursos a través de Moodle. Els exercicis es creen a l'ordinador del professor i després es pugen al curs de Moodle.
Quan els estudiants hagin intentat resoldre els exercicis, una sèrie d'informes disponibles, que mostren com preguntes individuals van ser contestades i determinades estadístiques sobre les puntuacions.

 Recursos

  Els recursos són contingut: informació que el professor vol incorporar al curs. Es pot tractar de fitxers preparats i penjats al servidor del curs, pàgines editades directament dins de Moodle o pàgines web externes que es fan aparèixer com a part del curs.


 Paquets SCORM

Un paquet SCORM és un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge. Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-lo en part d'un curs.

 Tasques

Les tasques permeten al professorat especificar una feina que requereix que els estudiants preparin un contingut digital (en qualsevol format) i el trametin penjant-lo en el servidor. Exemples de tasques podrien ser treballs, projectes, informes, etc. Aquest mòdul inclou la possibilitat de qualificar.

 Wikis

Un wiki permet crear documents col·lectivament per mitjà d'un navegador web, usant un llenguatge d'etiquetes senzill.

"Wiki wiki" significa "super ràpid" en l'idioma hawaià. La velocitat de creació i actualització de pàgines és un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisió prèvia, i la majoria de wikis estan oberts al públic en general o almenys a totes les persones que tenen accés al servidor.

El mòdul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en pàgines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden recuperar.

Aquest mòdul es basa en l'Erfurt Wiki.


 Xats

  El mòdul de xat permet als participants tenir discussions sincròniques en temps real a través del web. És una forma útil d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotmès a discussió. La manera d'usar una sala de xat és bastant diferent dels fòrums asíncrons. El mòdul de xat ofereix diverses possibilitats de gestió i de revisió de les discussions realitzades.

Índex de tots els fitxers d'ajuda