Edició d'idioma

Si voleu editar els idiomes en aquesta pàgina cal que el procés del servidor web pugui escriure els fitxers.

Dins d'algunes cadenes observareu $a i $a->something.

Això són variables que Moodle reemplaça amb mots o frases.

Si només hi ha una variable s'utilitza la forma $a. Quan n'hi ha dues o més, aleshores cada variable té el seu nom.

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda